Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого маргааш эхэлнэ

Нийслэлийн 4,457 нэгжийн хүрээнд 52 тоологч есөн дүүрэгт ажиллах юм.
Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого маргааш эхэлнэ

Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогыг нийслэлд 2022 оны 6 дугаар сарын 17-30-ны хооронд зохион байгуулна.

Энэ удаагийн тооллогоор хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээллийг (мал аж ахуй, газар тариалан, ойн аж ахуй, загас агнуур, ан агнуурын чиглэлийн) өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрээр бүртгэж, ажиллах хүчний судалгаа гаргах юм.

Мөн мал аж ахуйн болон газар тариалангийн машин, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн мэдээлэл, газар ашиглалт, хөрсний доройтол, ургацын хорогдол, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын хэрэглээ, бүтээгдэхүүний зардал, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын талаарх дэлгэрэнгүй статистикийн мэдээлэл бий болгоно.

Нийслэлийн 4,457 нэгжийн хүрээнд 52 тоологч есөн дүүрэгт ажиллах бөгөөд тухайн дүүргийн тоологч нь өөрт хуваарилагдсан өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагаар очиж, таблетаар асуулга авна.

Эх сурвалж: ulaanbaatar.mn

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn